Vážení zákazníci a obchodní partneri,

vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia našich zamestnancov prijímame dočasné opatrenia vo forme obmedzenia osobného kontaktu v celom našom výrobnom závode Turany:

  • Všetky návštevy sú pre verejnosť, zákazníkov a obchodných partnerov vo všetkých priestoroch našej spoločnosti zakázané
  • Výroba výrobkov a ich expedícia sa realizuje bez zmien v štandardnom procese
  • Nakládka výrobkov prebieha v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. pre zákazníkov len odber na faktúru
  • Hotovostné platby sú zrušené
  • Prevádzka pre maloobchod je zrušená
  • Pri dodávkach výrobkov žiadame aby Vaši zamestnanci rešpektovali pokyny našich zamestnancov a pri vstupe do areálu používali ochranné rúška a rukavice
  • Osoby v areáli spoločnosti sú povinné používať ochranné rúška a rukavice

Snahou našich zamestnancov bude v maximálne možnej miere zabezpečiť dodávky výrobkov podľa Vašich požiadaviek, avšak v prípade meniacej sa situácie Vás žiadame o toleranciu pre prípadný dlhší čas dodania.

Pevne veríme, že súčasnú neľahkú situáciu sa nám spoločne podarí prekonať zodpovedným prístupom, prevenciou a ohľaduplnosťou sa život vráti do normálu.

Ďakujeme za pochopenie

Chyžbet Sk, s. r. o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany

043/4291 021, 0911 320 227-8, obchod@chyzbet.sk

Adam Lyš, konateľ v. r.

Záručné podmienky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na všetky výrobky vyrobené firmou CHYŽBET sa vzťahuje 3-ročná záruka na skryté vady. Záruka sa nevzťahuje na prípady:

- nekontrastujúcich farebných rozdielov spôsobených prirodzenou farebnosťou použitých surovín
- vystupujúcich uhličitých povlakov

Poškodení a vád vzniknutých z:

- nesprávnej dopravy
- nesprávneho skladovania pred montážou
- nesprávneho naprojektovania, prevedenia podkladu alebo použitím nesprávneho druhu výrobku
- uložením pomocou vibračných zariadení nevytvrdnutých výrobkov skôr ako 14 dní odo dňa výroby
- uložením pomocou vibračných zariadení bez použitia gumovej ochrannej podložky
- použitím k špárovaniu (obrubníkov a krajníc ) cementových zmesí doporučuje sa použitie elastických materiálov  alebo špárovania
- použitím výrobku inak ako je určené
- uloženie, ktoré nie je vykonané v súlade so stavebnými predpismi a normami
- vykonaním neoprávnených zásahov tz. impregnáciou, odstraňovaním výkvetov a odstraňovaním nečistôt bez súhlasu výrobcu.

Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade použitia výrobkov zo zjavnými vadami. Podmienkou prijatia reklamácie je jej písomná forma s doložením dokladu o kúpe spolu s identifikačnou etiketou, ktorá je súčasťou obalu. V termíne do 14 dní od prijatia reklamácie  poverený pracovník firmy vykoná obhliadku reklamovaných použitých výrobkov. Po vykonaní obhliadky bude spísaný protokol a dohodnutý spôsob vybavenia reklamácie.

VYSTÚPENIE UHLIČITANOV (Výkvet)

Biele vápenné škvrny(Výkvet) nie sú vadou výrobku sú prechodným javom, nemajú vplyv na úžitkové vlastnosti betónových výrobkov. Výkvety vznikajú vplyvom chemických reakcií v betóne pri nízkej teplote a vlhkosti. Všetky výkvety sa pri bežnom používaní plôch postupne strácajú. Špárovací piesok treba po uložení dlažby a vyplnení špár ponechať na povrchu dlažby v podobe tenkej vrstvy v nasledujúcich 3 až 4 mesiacoch. Špárovací piesok podporuje odstraňovanie výkvetov. Uhličité povlaky sú čiastočné a ustupujú pri atmosférických podmienkach  /vtedy, keď ich vypláchne dážď / a taktiež  samého používania povrchu /stieraním / zanikajú v závislosti od ich intenzity od 1 mesiaca do 3 rokov. Je to spojené so samovoľným prechodom CaCO3 v ľahko rozpúšťanom CaHCO3 pod vplyvom pôsobenia mäkkej dažďovej nasýtenej Co2.
Výkvety nie je možné uznať ako dôvod na reklamáciu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobky spoločnosti  Chyžbet  spĺňajú nasledovné požiadavky:
Zámková dl. : PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1338:2005/AC:2007
Obrubníky a krajnice : PN-EN 0340:2004 i PN:EN 1340:2004/AC:2007
Chodníková dlažba : PN-EN1339:2005i PN-EN 1339:2005/AC:2007
Šalovacie tvárnice: PN-EN771-3:2005 i PN-EN 771-3:2005/A1
Záhradné elementy: PN-EN 13198:2005

VZHĽAD

Vo všetkých výrobkoch vyrábaných v spoločnosti sú použité prísady a farbivá renovovaných výrobcov z Nemecka. Výroba vibrolisovaných betónových výrobkov sa vyznačuje neveľkou farebnou rozdielnosťou spôsobenou vstupnými surovinami ako je cement a prirodzenou zmenou farebnej stálosti použitých surovín. Aby sa opticky minimalizoval tento vplyv je potrebné prevádzať ukladanie dlažby na plochu  minimálne z dvoch paliet.

CERTIFIKÁTY

Spoločnosť Chyžbet vyrába certifikované bvýrobky, ktoré spĺňajú požiadavky legislatívy SR a EU.

Betónové dlažobné tvarovky

Betónové dlaždice, prefabrikované výrobky

Betónové murovacie prvky

Betónové obrubníky a krajnice

Betónové žľaby

Debniace tvárnice

Zelené parkoviská Meba